ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с влизането в сила на 25 май 2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, имайки предвид строгата политика на „Плана Сълюшънс” ООД по отношение на данните, които съхраняваме, бихме желали да Ви запознаем със следното:

„Плана сълюшънс“ ООД е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 203820984, седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Драгалевци”, ул. „Акад. П. Динеков” № 23, къща S8, ет. 3, ап. 8.

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Драгалевци”, ул. „Акад. П. Динеков” № 23, къща S8, ет. 3, ап. 8;

Телефон: +359 88 859 0770;

e-mail: info@plana.solutions

При осъществяване на дейността си „Плана Сълюшънс“ ООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за обработваните от нас лични данни, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„Плана Сълюшънс“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, които се следват съвестно и се актуализират периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели адекватна политика за защита на личните Ви данни в съответствие с разпоредбите на действащата законова рамка.„Плана Сълюшънс“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „Плана Сълюшънс“ ООД до момента, до който са необходими за изпълнение на целите, за които са събрани. След реализирането им личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/или нормативно основание, което задължава „Плана Сълюшънс“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/или обработване и/ или е налице предоставено съгласие от страна на субекта за допълнително съхранение за изпълнение на допълнителни цели.

Целите, за които обработваме личните Ви данни може да е някоя от следните:

„Плана Сълюшънс“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

Уведомяваме Ви, че уебсайтът на „Плана Сълюшънс“ ООД www.plana.solutions използва „бисквитки“, с помощта на които се събира информация за поведението на посетителите му, включително такава, която представлява лични данни. Повече информация за това какво представляват бисквитките, какви видове използваме и др. може да получите, като се запознаете и с Правилата ни за бисквитки, достъпна тук.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО КЛИЕНТИ И КОНТРАГЕНТИ

„Плана Сълюшънс“ ООД обработва лични данни на клиенти и контрагенти при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Клиенти и контрагенти – физически лица и/или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: имена, ЕГН/дата на раждане или друг идентификационен номер, адрес, професионални квалификации (включително практически познания и умения и/или заемана позиция), данни за контакт (телефон, имейл адрес, банкова сметка).

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „Плана Сълюшънс“ ООД. Изпълнението на договор от наша страна е възможно само и единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „Плана Сълюшънс“ ООД няма възможност да сключи договор с Вас.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „Плана Сълюшънс“ ООД в очертаната рамка и по време на действието на сключен договор. След прекратяването му личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/или нормативно основание, което задължава „Плана Сълюшънс“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/или обработване и/или е налице предоставено съгласие от страна на субекта за допълнително съхранение за изпълнение на допълнителни цели.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО СЛУЖИТЕЛИТЕ

„Плана Сълюшънс“ ООД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са имена, ЕГН/дата на раждане, адрес, паспортни данни, пол, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, трудово възнаграждение, образование, трудова дейност, професионални квалификации, семейно положение и родствени връзки, данни за контакт (телефон, имейл адрес, банкова сметка).

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „Плана Сълюшънс“ ООД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „Плана Сълюшънс“ ООД е невъзможно да се сключи трудов/граждански договор.

„Плана Сълюшънс“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„Плана Сълюшънс“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

„Плана Сълюшънс“ ООД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са имена, дата на раждане, адрес, националност, образование, трудова дейност и професионални квалификации (включително познания и практически умения), снимка, данни за контакт (телефон, имейл адрес, а в определени случаи – членства в социални мрежи) и др. данни, посочени от кандидата.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „Плана Сълюшънс“ ООД няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

„Плана Сълюшънс“ ООД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца след приключване на процедурата по подбор. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОНЛАЙН СРЕДА

Предвидените правила за поверителност се прилагат в особени случаи на събиране на лични данни в онлайн среда. За такива случаи се приемат тези по използването на контактните форми, достъпни в уебсайта на „Плана Сълюшънс“ ООД, от неговите посетители (включително такива, попадащи в една от изброените по-горе категории субекти), както и при онлайн регистрация за участие в организирано от „Плана Сълюшънс“ ООД събитие (конференция, обучение, семинар или друго).

„Плана Сълюшънс“ ООД обработва следните лични данни на посетители на уебсайта www.plana.solutions, използвали някоя от контактните форми, а именно: име, имейл адрес, телефонен номер, организация и позиция в съответната организация и съдържание на запитването/ съобщението или друго изявление, отправено чрез контактните форми.

Уведомяваме Ви, че уебсайтът на „Плана Сълюшънс“ ООД използва „cookies” („бисквитки“), с помощта на които се събира информация за поведението на посетителите на уебсайта, включително такава, която представлява лични данни. Повече информация за това какво представляват „бисквитките“, какви видове използваме и др. може да получите, като се запознаете с нашата Политика за бисквитки, достъпна тук.

В допълнение, следва да имате предвид, че на уебсайта на „Плана Сълюшънс“ ООД са разположени бутони за връзка с други сайтове, социални мрежи и прочие, препращащи към съответните профили на „Плана Сълюшънс“ ООД в тях. В случай, че желаете да използвате същите, следва да имате предвид, че това ще доведе до предоставяне на информация относно членството/ата Ви в съответните социални мрежи.

Посочените категории данни са доброволно предоставени от Ваша страна, като в случай, че не желаете да ни предоставите същите, Ви уведомяваме, че няма да имате възможност да използвате функционалностите на контактните ни форми, както и някои от функционалностите на сайта ни.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „Плана Сълюшънс“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на електронната ни поща или в писмена форма на адреса ни за кореспонденция.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на електронната ни поща или в писмена форма на адреса ни за кореспонденция. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „Плана Сълюшънс“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „Плана Сълюшънс“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

Настоящите Правила за защита на личните данни на „Плана Сълюшънс“ ООД са в сила от 25 май 2018 г., могат да бъдат променяни във времето, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.