Юридически услуги

 

 


Юридически услуги:

1. Предоставяне на устни и писмени консултации по юридически въпроси. Изготвяне на становища и
даване на мнения;

2. Изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби, покани и уведомления;

3. Представителство пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица. Представителството се осъществява въз основа на писмено пълномощно, което може да бъде оттеглено по всяко време.;

4. Защита интересите и правата на доверителите.


Възнаграждения за за съвет, справка и консултация:

1. Устен съвет и справка - 60 лв.;


2. Консултация в писмен вид - 40 лв.;


3. Проучване на дело с даване на мнение по него - 100 лв.;За изготвяне на книжа и договори:

4. Подготвяне на тъжби до прокуратурата и полицията - 200 лв.;


5. Изработка на нотариални покани, молби за приемане или отказ от наследство, изготвяне на книжа за нотариално вписване, молби за опрощаване на дължими суми и за други молби - 80 лв.;


6. Изготвяне на документи и договори, свързани с извънсъдебни спогодби и при издаване на акт по обстоятелствена проверка на базата на цената на съответния договор или акт, както и за съставяне на писмени договори, нотариални актове за собственост, за замяна, дарение, продажба, ипотека, суперфиция и сервитути:


-    при интерес до 1000 лв. – 100 лв.;
-    при интерес до 10 000 лв – 250 лв. + 1% от горницата над 1000 лв.;
-    при интерес до 50 000 лв. - 500 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
-    при интерес до 100 000 лв. - 600 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
-    при интерес над 100 000 лв. - 1200 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;


 

Регистрация на фирми:

За учредяване и регистриране на:

-    дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;
-    едноличен търговец - 150 лв.;
-    акционерно дружество - 700 лв.;
-    жилищностроителна кооперация - 300 лв.;
-    фондации и сдружения с нестопанска цел - 400 лв.;
-    кооперативно сдружение - 300 лв.;
-    събирателно дружество - 200 лв.;
-    командитно дружество - 200 лв.

 
За изготвяне на промени в Търговския регистър и подготовка на документите за целта: 

 
-     вписване на промени относно дружество с ограничена отговорност - 160 лв.;
-     вписване на промени относно едноличен търговец - 90 лв.;
-     вписване на промени относно акционерно дружество - 350 лв.;
-     вписване на промени относно жилищностроителна кооперация - 150 лв.;
-     вписване на промени относно фондации и сдружения с нестопанска цел - 200 лв.;
-     вписване на промени относно кооперативно сдружение - 150 лв.;
-     вписване на промени относно събирателно дружество - 100 лв.;
-     вписване на промени относно командитно дружество - 100 лв.