Odoo image and text block

ONLINE Счетоводство и финанси

Съвременната роля на счетоводителя не е свързана с трудоемката задача да въвежда документи по цял ден. Днес той отговаря за изграждането на ефективна и работеща счетоводна система, която да изготвя необходимата на мениджмънта информация. Модул Счетоводство на ODOO автоматизира финансово-счетоводната дейност в предприятието. С него се извършват текущите записвания и тези при счетоводно приключване, отчитането по ДДС, касовите, банковите и валутните операции, оценяването на материалните запаси, отчитането на вземанията и задълженията. Счетоводната информация може да се интегрира и представи визуално. Финансово и управленско счетоводство в едно!  

 
 
 

Всички необходими приложения, които ще променят живота ви!

По-малко време, повече информация. Сега! 

Динамични справки, паричен поток, задължения, вземания, наличност...- всичко на едно място!

Фактуриране 

Създавайте красиви и професионални фактури. Бързо и лесно отбелязвайте и проследявайте плащания. 

Покупки и разходи

Контролирайте фактурите за доставки и разходи. Прогнозирайте плащанията. 

Банкови извлечения

Пестете време с изключително бързото отнасяне на банковите движения.