Odoo CMS- Sample image floating

В началото на 2005 г., проучване на нашата редакция, проведено в хода на подготовката на едва втория пореден брой на списание CIO констатира, че 52% от компаниите у нас са внедрили интегрирани системи за управление на бизнеса от клас ERP. Сравнявайки тези данни с резултатите от други подобни проучвания, публикувани в изданията Computerworld и “Счетоводство & компютри” в периода 1999-2004 г. установихме, че за първи път организациите разполагащи със сравнително развита информационна среда са повече повече от половината, така че в известен смисъл може да се каже, че 2005 г. отбеляза началото на нов етап в проникването на бизнес софтуера в българските организации.


Според най-актуалното проучване на сп. CIO, проведено през април, през последната година най-много от анкетираните компании (43%) са реализирали проекти свързани с въвеждане и обновяване на ERP системи


Въпреки че успешното изпълнение на ERP проект е свързано с много усилия и средства, изградените информационни решения носят ползи, заради които инвестициите в тях си струват. Тук ще се спрем на 10 предимства постигани в внедряването на ERP система, потвърдени в практиката.

#1: Ред и дисциплина в компаниите

Най-важното нещо, което ERP системата не може да направи е да управлява бизнеса вместо мениджърите! ERP системата не може и да разреши слабостите в бизнес модела или управлението на компанията, както и проблемите, свързани с персонала. Тя не може да постигне ефективност, ако процесите по принцип са неефективни или да наложи приемането на промяната в организацията. ERP системата не може да замени и необходимостта верните хора да са на подходящите за тях длъжности. 

Повечето фирми изпозлват много различни бази данни, файлове - нямат единна информация. Това води до грешни и дублирани данни и много затруднен анализ. С въвеждането на ERP система тези проблеми се елиминират, а това е от съществено значение за ефективността на работата в компания, и разбира се вземането на правилни управленски решения.

#2: Централизирането на данните и управлението

Сред най-осезаемите ползи от внедряването на ERP e възможността всички обекти на дадена компания да ползват единна информационна среда. Работейки централизирано и в реално време служители с различна специализация могат да следят различни показатели за бизнеса, движения на складови наличности парични потоци и т.н.

Отпада трудоемката и отнемаща много време работа при обединяване на месечните данните на всеки склад или перо на бизнеса. Изготвянето на отчетите и справките става много бързо, при това възможността за допускане на некоректни данни е сведена до минимум. Информацията в своя най-пълен вид е достъпна за всички служители на компанията

#3: Подобряване на отчетността

ERP системите са позиционирани най-стабилно по отношение на финансовата и счетоводна отчетност. 

ERP системата допринася за усъвършенстването на бизнес процесите и справките. Подобрява отчетността, като осигурява финансово отражение на всеки един процес, а освен това предоставя по-гъвкава възможност за управление на промоции, оферти, клиенти и справки.

#4: Надеждна контролна среда

Аспект от внедряването на ERP система е възможността при реализацията на решението да бъдат въведени системни контроли, които да бъдат неразделна част от процесите в организацията. Контролите на практика са механизми за постигане на съответствие с регулаторните норми, за намаляване на разходите и оптимизиране на процесите.

Постигна се високо ниво на контрол на процесите, свързани със снабдяването, ценообразуването и продажбите. Извлича се максимална аналитичност, включваща информация за продажби, анализ на рентабилността  поведение на клиенти.

Експертизата и специализацията на съответния доставчик или внедрител в областта на конкретния бизнес е критично важна. Опитен внедрител би бил в състояние да вникне в дълбочина в процесите и проблемите в компанията. Наред с това, наличието на потребителска общност, която да внася иновации в съществуващия продукт, е не по-малко важен индикатор за добър продукт. Независимо от сложността и спецификата на процесите в дадената компания, е възможно да останете изненадани от решенията, които би предложил продукт, активно развиван с помощта на прилежащата му потребителска общност, какъвто е Odoo

#5: Оптимизация на бизнес процесите

Във всяка фирма текат много и различни процеси. Те не възникват едновременно, нито пък се развиват по начина, по който са възникнали. От гледна точка на управлението всеки бизнес може да бъде оприличен на пъзел от бизнес процеси, който трябва да бъде оптимално подреждан и преподреждан от ръководния екип.


За да избере правилно информационно решение дадена компания трябва да си отговори първо какво иска да постигне като краен резултат. Ясно трябва да се дефинират глобалните цели, защото иначе е възможно да се избере решение което не може да ги покрие или е ненужно скъпо.

#6: Повишаване на производителността на предприятията

ERP системата помага за повишаване на продуктивността и възможност за изпълняване на повече поръчки със същия брой служители, което пък от своя страна увеличава ефективността и приходите на фирмата.

#7: Подобряване на работата на служителите

Положителните работни навици, които ERP системата създава в служителите и мениджмънта допринасят за по-рационална организация на времето на служителите, повишават тяхната производителност и качеството на работата им.

Отнема време служителите да свикнат с новите приложения, но след като системата достигне определена степен на развитие, работата се подобрява осезателно.

Системата позволява получаване на достоверна информация за натоварването на служителите и помага да се вземат правилни управленски решения за промени в структурата или за управление на времето в различните звена и отдели.

#8: Проследимост на операциите

Счетоводството се превъща от ‘хамалско’ в управленско. Отчитането на сделките става бързо, не се пропускат документи и се следи цялата ситуация на бизнеса с няколко клика на мишката по всяко време.

#9: Прецизно планиране

Развитието на ERP системите започва от идеята за планиране и това е записано в тяхното наименование (Enterprise Resource Planning). През последните 20 години софтуерът за бизнесът обхвана много по-широк кръг от приоритети, включително управление на знанията (KM), на връзките с клиентите (CRM) и др. Способността на ERP системите да съдействат за прецизното планиране обаче си остава все така търсена и високо оценявана от потребителите- по-прецизен производствен план и по-прецизни прогнози към доставчиците на основни услуги и материали, елиминират се процеси осъществявани ръчно и неизбежно свързаните с тях потенциални човешки грешки.


Предизвикателствата в повечето ИТ проекти идват от това, доколко отдадени на работата са служителите в компанията. Отношенията с ИТ доставчиците не са сложни – те са на договорна основа, но успешната реализация на информационни решения изисква определени задачи да бъдат решени вътре в компанията – такава задача например е почистването на данните, с които трябва да работят изградените системи.

#10: Взаимовръзка между хората

Един съвременен софтуер прави компанията гъвкава пред клиента и спомага много по-добре да се изпълнят неговите изисквания. Важно условие за успеха на бизнеса е да се създаде взаимовръзка между хората, защото в една организация колективното съзнание е важно и софтуерът може значително да улесни този процес като изгради взаимовръзката между хората, тъй като в него много лесно могат да се заложат нужните политики. Това води до дисциплиниране на организацията, до по-ефективното изпълнение на бизнес процесите и по-добро организиране на работния процес

В статията е използвана информация от оналйн издание CIO. Цялата статия може да прочетете ТУК 

Оставете коментар

Трябва да сте Регистриран за да публикувате коментар.